The role

You will be an active member of our support team, assisting with our data integration services for clients worldwide. As a support consultant you’ll solve technical and application problems, liaising with customers who raise issues and communicating with them by telephone and email to ensure their queries are analysed and resolved.

The ability to solve issues by creating and carrying out SQL queries is crucial. Also important is the ability to follow a workflow, including scripts, through to the identification of the issue.

You’ll also have the opportunity to assist with the implementation of new projects. This might range from software development tasks in Java to testing and debugging.

We have a relaxed work environment with an emphasis on collaboration. You will be working closely with the support manager, project consultants and the development team.

Job requirements

The role requires good technical and communication skills. As well as working as part of a team, you will need the ability to work on your own to trace and resolve issues.

What you’ll bring to the role:

 • Good knowledge of SQL and relational databases
 • The ability to follow programming languages when tracing issues
 • Self-motivation and the ability to use your initiative to solve a problem
 • Good communication skills.

Desirable:

 • Knowledge of Java
 • Ability to follow Unix scripts
 • Ability to work on the Linux command line
 • Knowledge of CI/build tools such as Jenkins and Maven.

Salary

£20,000-£30,000 per year, depending on experience, plus benefits.

Employee benefits

All our employees enjoy:

 • Membership of an employee-owned company
 • Flexible start and finish times
 • Generous company pension scheme with company contributions of up to 8%
 • Generous holiday allowance of 33 days (25 days plus 8 days of Bank Holidays) with additional holiday for longer service
 • Optional Cycle to Work scheme
 • Team days out.

About us

Our company was founded in 2002. Its shares are held by a Trust on behalf of all our employees. As part of the Trust, all employees are able to be a part of the ongoing success of the business. Having a voice in the organisation motivates everyone in the company to build on their specialist skills and create a sustainable future.

Our DataHub data integration service and Transformation Manager data migration software help some of the world’s leading organisations take control of their data.

Our headquarters are located at the leafy Parc Menai business park near Bangor, North Wales. To protect our staff during the pandemic, we are currently working remotely and will return to the office when the Welsh Government recommends that we do so. We then plan to trial a hybrid office and home working system.

How to apply

To apply for this position, please send your CV to hr@etlsolutions.com. For more information, please contact Support Manager Tudur Trenholme at tt@etlsolutions.com or 07469 213381. No agencies please.

Y Rôl

Byddwch yn aelod gweithgar o’n tîm cymorth, gan gynorthwyo gyda’n gwasanaethau integreiddio data ar gyfer cleientiaid ledled y byd. Fel peiriannydd cymorth byddwch yn datrys problemau technegol, gan gysylltu â chwsmeriaid sy’n codi problemau a chyfathrebu â nhw dros y ffôn ac e-bost i sicrhau bod eu hymholiadau yn cael eu dadansoddi a’u datrys.

Mae’r gallu i ddatrys problemau trwy greu a chynnal ymholiadau SQL yn hanfodol. Pwysig hefyd yw’r gallu i ddilyn llif gwaith, gan gynnwys sgriptiau, nes adnabod y mater.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gynorthwyo gyda chreu prosiectau newydd. Gallai hyn amrywio o dasgau datblygu meddalwedd yn Java i brofi a dadfygio.

Mae gennym amgylchedd gwaith hamddenol gyda phwyslais ar gydweithio. Byddwch yn gweithio’n agos gyda’r rheolwr cymorth, ymgynghorwyr prosiect a’r tîm datblygu.

Gofynion swydd

Mae’r rôl yn gofyn am sgiliau technegol a chyfathrebu da. Yn ogystal â gweithio fel rhan o dîm, bydd angen y gallu i weithio ar eich pen eich hun i olrhain a datrys materion.

Beth fyddwch yn ei gynnig:

 • Gwybodaeth dda o SQL a chronfeydd data perthynol
 • Y gallu i ddilyn ieithoedd rhaglennu wrth olrhain problemau
 • Hunan-gymhelliant a’r gallu i ddefnyddio’ch menter i ddatrys problem
 • Sgiliau cyfathrebu da.

Dymunol:

 • Dealltwriaeth o Java
 • Y gallu i ddilyn sgriptiau Unix
 • Y gallu i weithio ar linell orchymyn Linux
 • Gwybodaeth am offer adeiladu côd fel Jenkins a Maven.

Cyflog

£ 20,000- £ 30,000 y flwyddyn, ynghyd â budd-daliadau.

Buddion gweithwyr

Mae ein holl weithwyr yn mwynhau:

 • Aelodaeth o gwmni sy’n eiddo i’r gweithwyr
 • Amserau cychwyn a gorffen hyblyg
 • Cynllun pensiwn cwmni hael gyda chyfraniadau cwmni hyd at 8%
 • Lwfans gwyliau hael o 33 diwrnod (25 diwrnod ac 8 diwrnod o wyliau banc) gyda gwyliau ychwanegol ar gyfer gwasanaeth hirach
 • Cynllun Dewisol Beicio i’r Gwaith
 • Diwrnodau allan i’r tîm.

Amdanom ni

Crëwyd ein cwmni yn 2002. Ymddiriedolaeth yn dal ei gyfranddaliadau ar ran ein holl weithwyr. Fel rhan o’r Ymddiriedolaeth, gall yr holl weithwyr fod yn rhan o lwyddiant parhaus y busnes. Mae cael llais yn y sefydliad yn cymell pawb yn y cwmni i adeiladu ar eu sgiliau arbenigol a chreu dyfodol cynaliadwy.

Mae ein gwasanaeth integreiddio data, DataHub, a’n meddalwedd mudo data, Transformation Manager, yn helpu rhai o sefydliadau blaenllaw’r byd i reoli eu data.

Mae ein pencadlys ym mharc busnes Parc Menai ger Bangor, Gogledd Cymru. Er mwyn amddiffyn ein staff yn ystod y pandemig, rydym ar hyn o bryd yn gweithio o bell a byddwn yn dychwelyd i’r swyddfa pan fydd Llywodraeth Cymru yn argymell ein bod yn gwneud hynny. Yna, rydym yn bwriadu treialu swyddfa hybrid a system gweithio gartref.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd hon, anfonwch eich CV at hr@etlsolutions.com.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Rheolwr Cymorth Tudur Trenholme ar 07469 213381 tt@etlsolutions.com. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.